Menu
Home
Over ons
Onze principes
Werkzaamheden
Onze werkwijze
Projecten
Werken bij
Contact
Contact
010 760 3100
info@detalis.nl
Rivium 4e straat 1
2909 LJ Capelle aan den IJssel
Volg ons
Algemene voorwaarden

DETALIS

Leverings- en Aannemingsvoorwaarden


Inhoudsopgave

Artikel 1.    Definities

Artikel 2.    Toepasselijkheid

Artikel 3.    Aanbiedingen en overeenkomst

Artikel 4.    Omvang werk
Artikel 5.    Meer- en minderwerk

Artikel 6.    Levering
Artikel 7.    Levering op afroep

Artikel 8.    Oplevering
Artikel 9.    Emballage

Artikel 10.    Prijzen

Artikel 11.    Betaling

Artikel 12.    Inspectie en reclame

Artikel 13.    Garantie
Artikel 14.    Toerekenbare tekortkoming en ontbinding

Artikel 15.    Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

Artikel 16.    Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 17.    Eigendomsvoorbehoud

Artikel 18.    Retentierecht

Artikel 19.    Intellectuele eigendom

Artikel 20.    Vertrouwelijkheid
Artikel 21.    Risicoaansprakelijkheid Afnemer

Artikel 22.    Overdracht van rechten en verplichtingen

Artikel 23.    Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 24.    Overige voorwaarden


Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden (nader te noemen: “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

  • Detalis: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Detalis en alle hiermee gelieerde ondernemingen, hun personeel en derden, natuurlijke of rechtspersonen door haar ingeschakeld bij de uitvoering van enige overeenkomst waarbij zij partij is;
  • Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Detalis een overeenkomst aangaat of met wie Detalis in onderhandeling is over een dergelijke overeenkomst terzake de levering van een prestatie door Detalis;
  • Leveringstermijn: de in enige overeenkomst overeengekomen termijn waarbinnen producten of diensten worden geleverd.


Artikel 2. Toepasselijkheid

        2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle mededelingen en aanbiedingen van en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met Detalis terzake de levering van een prestatie door Detalis.

        2.2 Mocht in voorkomend geval de Engelse vertaling van deze voorwaarden gebruikt worden en naar aanleiding daarvan onduidelijkheid ontstaan over de uitleg van die vertaling, dan is in het kader van die uitleg de uitleg van de corresponderende bepaling(en) in de originele Nederlandstalige versie van deze voorwaarden leidend.

        2.3 De toepasselijkheid van welke algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer of derden dan ook wordt door Detalis uitdrukkelijk van de hand gewezen.

        2.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden en/of enige aanbieding of overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden door de daartoe bevoegde personen en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Detalis niet gebonden aan in de aanvaarding door de koper voorkomende afwijkingen van Detalis’ offerte.


Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomst

        3.1 Aanbiedingen van Detalis dienen als één geheel te worden beschouwd en zijn geldig tot 30 dagen na de datum van de aanbieding of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Aanbiedingen kunnen door Detalis worden herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door Afnemer van een aanbieding door Detalis.
        3.2 Alle in door Detalis verstrekte aanbiedingen, brieven, catalogi, tekeningen etc. opgenomen informatie en gegevens, zoals maten, kleuren, dessins, gewichten, vermogens, hoeveelheden en zuivere dikten, zijn zo nauwkeurig mogelijk en binden slechts voor zover zulks uitdrukkelijk wordt aangegeven. Detalis kan er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.

        3.3 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Afnemer verstrekte gegevens. Afnemer is aansprakelijk voor eventuele extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de (op)levering en andere gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en/of fouten in deze gegevens.

        3.4 Een overeenkomst tussen Detalis en Afnemer komt tot stand door verzending van een schriftelijke opdrachtbevestiging door Detalis aan Afnemer, dan wel – als dat eerder is – zodra Detalis start met de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Afnemer. Indien Detalis een opdrachtbevestiging stuurt, wordt deze geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

( Hier eventueel in te voegen de non-acceptatie van orders van partijen die niet door de kredietverzekeraar zijn gedekt)


Artikel 4. Omvang werk

4.1 De overeenkomst betreft de uitvoering van het werk en/of het leveren van producten, zoals dit in de opdrachtbevestiging of bij gebreke daarvan in de aanbieding (eventueel gewijzigd conform Artikel
2.4 hierboven) is omschreven. De overeenkomst wordt, voor zover van toepassing, uitgevoerd op basis van de door Afnemer goedgekeurde (werk)tekeningen, inclusief de daarin opgenomen maatvoering. Het leveren van revisietekeningen maakt geen deel uit van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

        4.2 Indien zulks in de overeenkomst uitdrukkelijk is vermeld, betreft zij eveneens het onderwijs of de instructie met betrekking tot het bedienen van de eventueel door Detalis aan Afnemer geleverde installatie, door Detalis te geven aan Afnemer of diens personeel dat met de bediening zal worden belast. Detalis bepaalt omvang en duur van het onderwijs of de instructie.

        4.3 Afnemer is verantwoordelijk voor en draagt zorg voor:

    a. dakdekker- en/of andere bouwkundige werkzaamheden;

    b. assistentie bij het verplaatsen, verwijderen of aanbrengen van zaken, die redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn;

    c. horizontaal en verticaal transport van mens en materiaal naar de door Detalis aan te wijzen plaats;

    d. het ter beschikking stellen, opstellen en na het gereedkomen van het werk weer verwijderen van steigers, stellingen en ladders;

    e. de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde energie-, water- en gastoevoer en het aanvragen, tijdig verkrijgen en behouden van de benodigde vergunningen;
    f. het ter beschikking stellen van afvalcontainers;

    g. het ter beschikking stellen van veiligheidsvoorzieningen, zoals onder andere dakrandbeveiligingen, vangnetten of valsteigers en dergelijke, indien zulks in welke relevante wet- en/of regelgeving dan ook is voorgeschreven, dan wel indien zulks naar het oordeel van Detalis noodzakelijk is;

    h. het tijdens het uit te voeren werk in de directe nabijheid daarvan ter beschikking stellen van een droge, verwarmde, verlichte, van elektriciteits- en internetverbinding voorziene en afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende omvang als onderkomen voor het personeel van Detalis alsmede voor de opslag van door haar aangevoerde materialen en producten, één en ander naar genoegen van Detalis;

    i. een deugdelijke verzekering aangaande de onder h. hierboven genoemde zaken;

    j. het op een zodanig tijdstip nemen van de beslissingen die in het kader van de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst tot zijn verantwoordelijkheden behoren dat hierdoor een ongehinderde voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt gewaarborgd;

    k. het tijdig, volledig en juist ter beschikking stellen aan Detalis van alle informatie die relevant is voor of van invloed kan zijn op de uitvoering van de overeenkomst door Detalis. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de in dit kader door of namens hem reeds verstrekte informatie en specificaties.

        4.4 Als Detalis ondanks de in lid 3 genoemde voorzorgsmaatregelen desondanks wordt aangesproken op een overtreding van de regels, dan is Afnemer verplicht om Detalis te vrijwaren voor de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder nadrukkelijk begrepen kosten voortvloeiende uit eventuele sancties en/of aanwijzingen door bijvoorbeeld de Inspectie SZW.

        4.5 Ten behoeve van de uitvoering van montagewerkzaamheden door Detalis draagt Afnemer zorg voor:

    • het tijdig gereed zijn van de waterdichte aansluitingen aan de vormvaste en vlakke opstanden;

    • de aanwezigheid van looppaden of soortgelijke voorzieningen op de dakbedekking en

    • het tijdig, nauwkeurig, conform bestek c.q. tekeningen en conform alle wettelijk en bouwkundige eisen leveren en aanbrengen van bevestigingsmiddelen zoals ankerrails, schroefhulzen en invoegers, alsmede van stelregels en overige voorzieningen noodzakelijk voor de montage.

        4.6 Montagewerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van door Afnemer goedgekeurde tekeningen. Afnemer draagt het risico voor na goedkeuring door haar aangebrachte wijzingen.

        4.7 Afnemer draagt er zorg voor dat Detalis ongehinderd de door haar te verrichten werkzaamheden kan verrichten op de overeengekomen, danwel door haar gewenste en/of aangegeven tijdstippen. Dat betekent onder meer dat de toegangswegen tot de bouwplaats of waar de goederen moeten worden
afgeleverd geschikt zijn voor de transportmiddelen van Detalis en dat de aangewezen bouwplaats geschikt is voor montage. Afnemer draagt er zorg voor dat geen werkzaamheden, al dan niet door derden, worden verricht op locaties waar in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden uitgevoerd door Detalis of door Detalis ingeschakelde derden, op de tijdstippen dat Detalis haar desbetreffende werkzaamheden verricht dan wel doet verrichten.

        4.8 Afnemer zal in zijn algemeenheid alle medewerking verlenen om Detalis in staat te stellen de uitvoering van de overeenkomst na te komen conform de daarin gestelde voorwaarden en/of deze Voorwaarden. Indien Afnemer niet aan het in deze Voorwaarden of in de overeenkomst bepaalde voldoet of anderszins nalaat zijn medewerking in dit kader te verlenen, is Detalis gerechtigd de extra kosten die daarvan voor haar het gevolg zijn separaat aan Afnemer in rekening te brengen.

        4.9 Afnemer is in zijn algemeenheid verantwoordelijk voor de juistheid van door hem aangeleverde informatie en gegevens, zoals onder meer - doch niet uitsluitend - in dit artikel is bedoeld. Afnemer wordt geacht de door hem verstrekte informatie vooraf te controleren op juistheid en eventuele onduidelijkheden die hij ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken direct kenbaar te maken aan Detalis. Afnemer wordt voorts geacht deskundig te zijn op het gebied ter zake waarvan hij de informatie als onder meer - doch niet uitsluitend - in dit artikel bedoeld aan Detalis verstrekt.

        4.10 Wanneer Afnemer zijn verplichtingen als omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen die werkzaamheden worden uitgevoerd indien en zodra de planning van Detalis dit toelaat. Daarnaast is Afnemer aansprakelijk voor alle daaruit voor Detalis voortvloeiende schade en kosten.


Artikel 5. Meer- en minderwerk

        5.1 Afnemer kan vóór of tijdens de uitvoering van het overeengekomen werk door Detalis veranderingen daarin verzoeken. Slechts wijzigingen schriftelijk door Detalis aanvaard, zullen voor uitvoering in aanmerking komen. Afnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van prijsverhogingen die wijzigingen in het werk met zich kunnen brengen.

        5.2 Detalis is bevoegd Afnemer al dan niet door haar voorzien meerwerk en veranderingen in het overeengekomen werk in rekening te brengen. Onder meerwerk en veranderingen in het overeengekomen werk wordt verstaan al hetgeen Detalis op verzoek, met toestemming of ten gunste van Afnemer in het kader van de overeenkomst boven de daarin uitdrukkelijk vastgelegde stelposten, (geschatte of verrekenbare) hoeveelheden c.q. werkzaamheden levert en/of aanbrengt c.q. presteert danwel redelijkerwijs op grond van de overeenkomst behoefde te leveren, aanbrengen of presteren.

        5.3 Veranderingen in het overeengekomen werk en meerwerk en/of verzoeken daartoe als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, geven Detalis aanspraak op verlenging van overeengekomen (oplever)termijnen en/of uitloop van planningen en geven haar het recht daarvoor een prijsverhoging
aan Afnemer te berekenen. Afnemer wordt geacht bekend te zijn met de prijsverhoging die het meerwerk met zich brengt

        5.4 Detalis zal Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het door haar verrichte meerwerk. De uit de voorgaande leden van dit artikel voortvloeiende meer- of minderkosten zullen aan Afnemer in rekening worden gebracht respectievelijk met hem worden verrekend zodra deze Detalis bekend zijn, direct na voltooiing van het betreffende meer- of minderwerk. Het niet of niet tijdig, danwel niet binnen uiterlijk 7 dagen na opgave instemmen door Afnemer met de door Detalis opgegeven bedragen als bedoeld in dit artikel, geven Detalis het recht om zonder aankondiging het werk op te schorten tot die instemming is verkregen of overeenstemming aangaande die bedragen is bereikt.

        5.5 Indien bij de afrekening van het werk blijkt dat het totaal van het meer- en minderwerk een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft Detalis recht op betaling van een bedrag gelijk aan 30% van deze vermindering exclusief BTW.


Artikel 6. Levering

        6.1 De door Detalis opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief, geldt nimmer als fatale termijn en is voorts gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst door Afnemer aan Detalis schriftelijk bekend zijnde gegevens, voor Detalis geldende omstandigheden en, voor zover Detalis afhankelijk is van prestaties van derden, op door die derden aan Detalis verstrekte gegevens. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijn zal Detalis eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling door Afnemer, waarin aan Detalis een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

        6.2 De leveringstermijn gaat in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens (waaronder het BTW- / fiscaal nummer van Afnemer) en/of materialen aan Detalis ter beschikking zijn gesteld, alle voor deze uitvoering noodzakelijke vergunningen en andere formaliteiten door Afnemer zijn verkregen respectievelijk vervuld c.q. schriftelijk aan Detalis is medegedeeld dat dat is gebeurd, tekeningen inclusief maatvoering van goedkeuring door Afnemer zijn voorzien en betaling, indien en voor zover deze bij tot stand komen van de overeenkomst dient te geschieden, door Detalis is ontvangen.

De eigendom van de door Detalis te leveren / geleverde zaken en/of het door Detalis tot stand te brengen / gebrachte werk gaat niet over voordat Afnemer al hetgeen hij aan Detalis is verschuldigd heeft betaald. Artikel 17 is van overeenkomstige toepassing.

        6.3 De leveringstermijn wordt verlengd met de periode waarmee Detalis uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst ingevolge deze Voorwaarden en/of de wet heeft opgeschort of met de periode waarin Detalis door overmacht als omschreven in artikel 15 van deze Voorwaarden verhinderd is geweest die verplichtingen na te komen. Deze termijn wordt bovendien verlengd met de periode waarover Detalis afhankelijk is van leveringen of prestaties van Detalis toeleverende derden.
        6.4 In geval van koop gaat het risico op koper/Afnemer over als die producten zich bevinden in het transportmiddel waarmee ze aan koper/Afnemer afgeleverd zullen worden, ongeacht wie voor transport zorg draagt (“af fabriek” (“Ex Works” (EXW (Uden) – Incoterms 2020)). In geval van aanneming van werk door Detalis draagt opdrachtgever/Afnemer -ongeacht de gelding van het in lid 2 van dit artikel bepaalde - het risico voor de ter plaatse van het werk aanwezige materialen, werktuigen en producten vanaf het moment van aanvoer op het werk.

        6.5 Detalis heeft het recht in gedeelten te leveren. Ter zake van (deel)leveringen heeft Detalis voorts het recht in gedeelten te factureren.

        6.6 Afnemer is verplicht de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke medewerking te verlenen. Deze medewerking wordt geacht te zijn geweigerd:

    • als in het geval dat Afnemer voor transport dient zorg te dragen de desbetreffende producten/materialen op de daartoe afgesproken datum niet door of namens Afnemer worden afgehaald;

    • als in het geval dat Detalis voor transport zorg draagt de producten/materialen aan Afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken of door Afnemer wordt geweigerd;

    • als Afnemer Detalis de toegang tot het werk weigert en of de uitvoering van de overeenkomst door Detalis anderszins verhindert c.q. belemmert.

        6.7 In de in lid 6 van dit artikel genoemde gevallen is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt, geldt als de leveringsdatum van de producten/materialen in kwestie. Alsdan is al hetgeen Detalis uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst van Afnemer heeft te vorderen terstond in zijn geheel opeisbaar. Afnemer is aansprakelijk voor eventuele in dit kader door Detalis gemaakte extra kosten en overige door haar geleden schade. Bij weigering van inontvangstneming van de desbetreffende producten/materialen door Afnemer, is Detalis gerechtigd voor rekening en risico van Afnemer die producten/materialen op te slaan dan wel aan (een) derde(n) te verkopen of anderszins daarover te beschikken. De daarmee gemoeide kosten en eventuele schade zijn voor rekening van Afnemer.


Artikel 7. Levering op afroep

        7.1 In geval van levering op afroep zal levering van de desbetreffende producten/materialen door Detalis binnen 30 werkdagen na de dag waarop deze zijn afgeroepen plaats vinden. Indien afroeptermijnen zijn overeengekomen, dan wordt ingeval van niet tijdige afroep, voornoemde termijn met 10 werkdagen verlengd.

        7.2 Afnemer is verplicht tot afroep, bij gebreke waarvan Detalis gerechtigd is de producten/materialen voor rekening en risico van afnemer op te (doen) slaan, dan wel deze voor rekening en risico van Afnemer te (doen) verkopen, onverminderd de overige aan Detalis toekomende rechten in dit kader.
Worden de producten/materialen conform de vorige volzin opgeslagen, dan worden ze daarmee geacht te zijn geleverd. Afnemer is aansprakelijk voor eventuele extra kosten en overige door Detalis geleden schade in dit verband.

        7.3 Ook bij levering op afroep vindt de overdracht van de eigendom plaats onder de opschortende voorwaarde van betaling door Afnemer. Artikel 17 is van overeenkomstige toepassing.


Artikel 8. Oplevering

        8.1 Oplevering van het door Detalis tot stand gebrachte werk heeft plaats gevonden indien het werk ter beschikking van Afnemer/opdrachtgever is gesteld. Detalis zal onverwijld van deze terbeschikkingstelling mededeling doen aan Afnemer. Afnemer dient binnen twee weken na de mededeling van Detalis dat het werk te zijner beschikking staat, het werk op te nemen. Detalis stelt de dag en het tijdstip van opname van het werk vast.

        8.2 Indien Afnemer gebreken aan het werk constateert, dient hij aan Detalis een redelijke termijn te gunnen waarbinnen zij in staat wordt gesteld de geconstateerde gebreken te herstellen. Kleine gebreken die ingebruikname van het werk door Afnemer niet in de weg staan, zijn geen reden om niet tot opneming en / of oplevering van het werk over te gaan.

        8.3 Indien Afnemer niet binnen twee weken na de in de lid 1 van dit artikel bedoelde mededeling door Detalis tot opneming van het werk over gaat, wordt het werk geacht te zijn opgeleverd en is Detalis niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan of in het werk. Dit lijdt uitzondering voor het geval het werk of enig onderdeel daarvan door een toerekenbare tekortkoming van Detalis of haar personeel een verborgen gebrek bevat en Detalis van dit gebrek zo snel mogelijk na ontdekking schriftelijk mededeling is gedaan. Afnemer dient bewijs te leveren van voornoemde tekortkoming en de toerekenbaarheid daarvan. Van een verborgen gebrek is sprake indien het gebrek, ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk, door de Afnemer redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden.

        8.4 Detalis is niet aansprakelijk voor gebreken die Afnemer tijdens of vóór de oplevering redelijkerwijs en ondanks nauwlettend toezicht had behoren te ontdekken en Afnemer is verplicht om elk gebrek binnen een redelijke termijn nadat hij dit ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch in elk geval binnen één kalendermaand, aan Detalis kenbaar te maken op straffe van verval van al zijn rechten voortvloeiend uit dit gebrek.

        8.5 Elke rechtsvordering uit hoofde van een (verborgen) gebrek vervalt door verloop van twee jaren nadat Afnemer ter zake heeft geprotesteerd en in ieder geval door verloop van vier jaren na oplevering, tenzij een dwingendrechtelijke wetsbepaling anders bepaalt.

        8.6 Afnemer kan wegens te late oplevering van het werk aan Detalis kortingen op de aanneemsom opleggen. § 42 lid 2 UAV is van overeenkomstige toepassing, onverminderd het in artikel 16 van deze Voorwaarden bepaalde.


Artikel 9. Emballage

        9.1 De naar het oordeel van Detalis noodzakelijke emballage, waaronder mede begrepen metalen frames, glasbokken en dergelijke, blijft steeds eigendom van Detalis.

        9.2 Detalis is gerechtigd om ter zake van emballage kosten of statiegeld aan Afnemer in rekening te brengen, onverminderd haar recht op vergoeding van aan de emballage opgekomen schade of de kosten van verlies.


Artikel 10. Prijzen
        10.1 Alle door Detalis gehanteerde prijzen zijn exclusief verpakkings-, verzend-, transport- en reis- en verblijfkosten en kosten in verband met grensoverschrijding(en), laden en lossen van materiaal, BTW, montage, beproeving en inbedrijfstelling. In geval van levering binnen Nederland zullen geen transportkosten door Afnemer verschuldigd zijn boven een factuurbedrag van € 1.500,-- exclusief BTW. Indien Afnemer zelf voor transport zorg draagt, wordt door Detalis naar aanleiding daarvan geen korting op het factuurbedrag of andere vergoeding gegeven. In geval van factuurbedragen beneden de € 500,-- exclusief BTW wordt € 50,-- administratiekosten in rekening gebracht.
        10.2 De door Detalis opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding aan Afnemer geldende prijsbepalende factoren, waaronder mede begrepen de loonsommen berekend volgens de bij Detalis geldende normale arbeidstijden. Detalis is bevoegd de overeengekomen prijzen op grond van een nadien opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen en direct aan Afnemer in rekening te brengen, ook al was deze stijging voorzienbaar.

        10.3 De in lid 2 bedoelde prijsverhoging wordt berekend aan de hand van de stijging van het CBS- indexcijfer “producentenprijzen 28120000 metalen constructiewerken voor de bouw” door het Centraal bureau voor de Statistiek op de meest recente tijdsbasis vastgesteld.


Artikel 11. Betaling

        11.1 Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting, opschorting of verrekening. Betaling dient plaats te vinden ten name van Detalis op een door Detalis aan te wijzen rekening in Nederland, dan wel op een andere door Detalis aangegeven wijze.

        11.2 Bij gebreke van tijdige betaling is Afnemer terstond in verzuim en worden alle vorderingen van Detalis op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Detalis is dan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder dat ingebrekestelling is vereist.

        11.3 De volledige vordering tot betaling is eveneens onmiddellijk opeisbaar als Afnemer failliet is verklaard, of een faillissementsverzoek door of tegen hem is ingediend of surseance van betaling
aanvraagt, op zaken of vorderingen van Afnemer beslag wordt gelegd, Afnemer-rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd of Afnemer-natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

        11.4 Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, over alle factuurbedragen die niet op de vervaldag zijn voldaan, vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag inclusief BTW, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval die wettelijke rente geldt. Voor de berekening van de rente wordt een gedeelte van een maand aangemerkt als een hele maand. Zijn de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger dan 15% van het onbetaald gebleven bedrag, dan zijn die werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

        11.5 Indien Afnemer jegens Detalis in verzuim is, is hij verplicht Detalis de buitengerechtelijke kosten ter incassering van de bedragen ten aanzien waarvan hij in verzuim is volledig te vergoeden. De desbetreffende kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag inclusief BTW en vermeerderd met voornoemde rente, met een minimum van € 250,--,en te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

        11.6 In geval van een rechterlijke of arbitrale procedure in dit kader zal Afnemer, indien hij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, aan Detalis naast de door het gerecht of arbiter(s) vastgestelde kosten, de werkelijk gemaakte proceskosten en kosten van rechtsbijstand verschuldigd zijn, voor zover deze werkelijk gemaakte kosten de door het gerecht of arbiter(s) vastgestelde kosten te boven gaan.

        11.7 Detalis is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Afnemer te verrekenen met haar schulden aan Afnemer, ook als de tegenvordering op een derde is overgegaan. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Afnemer mede begrepen de aan Afnemer gelieerde ondernemingen.

        11.8 Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde rente en kosten, vervolgens ter voldoening van opeisbare vorderingen ter zake waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen en ten slotte ter voldoening van de (factuur)vorderingen die het langst openstaan, zelfs indien Afnemer vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een andere of latere (factuur)vordering.

        11.9 Detalis is gerechtigd zekerheidstelling door Afnemer te verlangen. De desbetreffende zekerheid moet zodanig zijn, dat al hetgeen Afnemer uit welken hoofde dan ook verschuldigd is of zal zijn aan Detalis behoorlijk gedekt is. Indien Afnemer weigert naar het oordeel van Detalis deugdelijke zekerheid te stellen, is Detalis gerechtigd haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. De daarmee samenhangende kosten of schaden dienen door Afnemer te worden vergoed.

        11.10 Bezwaren tegen facturen dienen binnen acht werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Detalis te worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan die facturen worden geacht juist en volledig te zijn en de verschuldigdheid daarvan vaststaat.


Artikel 12. Inspectie en reclamatie

        12.1 Afnemer is verplicht het hem door Detalis geleverde terstond na ontvangst te inspecteren. Wordt door Afnemer niet binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist.

        12.2 Eventuele gebreken aan het geleverde die direct bij ontvangst van de producten waarneembaar zijn, dienen door Afnemer onmiddellijk en gespecificeerd met een duidelijke omschrijving van de desbetreffende klacht op de vrachtbrief te worden aangetekend. Andere reclamaties dienen schriftelijk uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de desbetreffende producten/materialen, dan wel nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, door Afnemer bij Detalis te zijn ingediend. Bij gebreke van tijdige reclame, dan wel indien de geleverde producten/materialen geheel dan wel gedeeltelijk zijn verwerkt, gelden de producten als goedgekeurd en is reclamatie niet meer mogelijk, tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kon worden geconstateerd, onverminderd de verplichting van Afnemer om in dit geval tijdig te reclameren. Bij gebreke van inachtneming door Afnemer van de in dit artikel voorgeschreven wijzen van reclameren, vervallen al zijn rechten ter zake.

        12.3 Afnemer zal alle door Detalis in het kader van het onderzoek naar aanleiding van de reclamatie gewenste medewerking verlenen, onder andere door het verstrekken van monstermateriaal ter zake en door Detalis, voor zover door Detalis relevant geoordeeld, in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden ter plaatse van de verwerking van de desbetreffende producten/materialen.

        12.4 Nadat Afnemer deugdelijk heeft gereclameerd en Detalis de reclamatie heeft geaccepteerd, heeft Detalis het recht te harer keuze de desbetreffende producten/materialen te herstellen of opnieuw te leveren, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder restitutie/verrekening van het desbetreffende aankoopbedrag of gedeelte daarvan, zonder dat Afnemer overigens recht heeft op schadevergoeding.

        12.5 Afnemer heeft geen recht op reclamatie indien zich één van de situaties als bedoeld in artikel 6 lid 6 van deze Voorwaarden voordoet of zolang Afnemer niet al zijn verplichtingen jegens Detalis is nagekomen.

        12.6 Eventuele kleurafwijkingen van door Detalis te leveren materialen dienen voor aanvang productie door Afnemer te worden vastgesteld. Als Afnemer de mogelijkheid voorbij laat gaan om de materialen vóór productie te beoordelen op kleurverschillen, dan komt het risico daarvan voor zijn rekening en vervalt zijn recht om over deze kleurverschillen na de (op)levering te reclameren.


Artikel 13. Garantie
        13.1 Detalis garandeert de afwezigheid van constructie- en/of materiaalfouten gedurende de voor het desbetreffende product dan wel het verrichte werk overeengekomen garantietermijn. Detalis zal producten en/of het verrichte werk waarvan Afnemer/opdrachtgever genoegzaam aantoont dat zij binnen de garantietermijn defect zijn geraakt als gevolg van een dergelijke fout, naar de keuze van Detalis herstellen, verbeteren of vervangen of Afnemer/opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur. Herstel, verbetering of vervanging geschiedt naar keuze van Detalis ter plaatse bij Afnemer/opdrachtgever dan wel op een nader door Detalis aan te wijzen plaats. Afnemer/opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van en draagt de kosten van energie, hijs-, hef- en transportwerktuigen, steigers, glazenwasinstallaties en dergelijke.

        13.2 Gebruikt Detalis bij de uitvoering van haar prestatie door derden toegeleverde materialen of diensten, dan strekt de garantie van Detalis aan Afnemer/opdrachtgever zich in geen geval verder uit dan tot de garantie die Detalis verkrijgt van haar leverancier of onderaannemer.

        13.3 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk, dan staat Detalis gedurende de in lid 1 genoemde garantietermijn in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits zij vrij was in de keuze daarvan. Onder deugdelijkheid wordt in dit verband verstaan dat de constructie en materialen voldoen aan de eisen genoemd in de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen, inclusief eventuele aanvullingen zoals deze luidden drie maanden voor de datum van het sluiten van de overeenkomst, welke kwaliteitseisen en adviezen rechtstreeks zijn te raadplegen op WWW.DETALIS.NL en een kopie waarvan op diens eerste verzoek gratis door Detalis aan Afnemer/opdrachtgever zal worden toegestuurd13.4 Bestaat de overeengekomen prestatie alleen uit levering van een zaak, dan staat Detalis gedurende de in lid 1 genoemde garantietermijn in voor de deugdelijkheid – in de in lid 3 genoemde zin - van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan Detalis worden teruggezonden. Daarna zal Detalis de keuze maken of zij de zaak herstelt of vervangt of Afnemer/opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

13.5 Bestaat de overeengekomen prestatie alleen of mede uit de levering van een dienst, dan levert Detalis deze dienst op basis van een inspanningsverplichting. Detalis zal zich naar beste kunnen inspannen om de dienst met zorg uit te voeren.

        13.5 Houdt de overeengekomen prestatie verband met de levering van een ICT-dienst dan wel hardware componenten, dan staat Detalis niet in voor het foutloos en zonder onderbreking functioneren van de dienst, de programmatuur of van de hardware componenten.

        13.6 De kosten van vervanging of herstel komen voor rekening van Detalis tot ten hoogste dat deel van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) dat betrekking heeft op de vervaardigings- en montagekosten van het desbetreffende onderdeel, dan wel tot de garantie die Detalis verkrijgt van haar leverancier of onderaannemer.

        13.7 Afnemer/opdrachtgever zal niet eerder een beroep op de garantie kunnen doen dan op het moment dat Afnemer/opdrachtgever ten opzichte van Detalis aan al zijn verplichtingen uit de
overeenkomst in het kader waarvan de garantie geldt heeft voldaan. Door opschorting van de ingangsdatum van de garantie in verband met dat laatste wordt de einddatum van de garantie niet gewijzigd.

        13.8 Door herlevering, vervanging of herstel onder de garantie wordt de termijn van die garantie niet verlengd of vernieuwd.

        13.9 Tenzij anders is overeengekomen, vallen niet onder de garantie:

    • de door Detalis gemaakte reis-, verblijf- en transportkosten in het kader van de desbetreffende garantie;

    • de door Detalis gemaakte kosten van (de-)montage, tenzij (de-)montage plaatsvindt binnen het eerste garantiejaar;

    • alle andere door Detalis gemaakte kosten met betrekking tot de door haar verrichte werkzaamheden welke uitgaan boven de enkele verplichting tot herstel, verbetering of vervanging als bedoeld in lid 1 van dit artikel, zoals onder andere, maar niet daartoe beperkt, de kosten van steigers en voor (de-
)montage noodzakelijke veiligheids- en andere voorzieningen en de kosten in verband met in dit kader eventueel (opnieuw) aan te vragen vergunningen / ontheffingen.

        13.10 Aan Afnemer/opdrachtgever komt geen beroep op garantie toe indien:

    a) Detalis te kennen heeft gegeven dat zij zich niet kan verenigen met de door Afnemer/opdrachtgever voorgeschreven keuze van de materialen en/of werkwijze met betrekking waartoe beroep wordt gedaan op de garantie;

    b) door Afnemer/opdrachtgever of derden aan het product of het tot stand gebrachte werk werkzaamheden zijn verricht c.q. installatie, montage en/of reparatie heeft plaatsgevonden en/of toevoegingen zijn verricht, ongeacht of deze geleid hebben tot wijzigingen aan het product of het tot stand gebrachte werk;

    c) op die garantie een beroep wordt gedaan met betrekking tot gebreken die het gevolg zijn van vormveranderingen in door Afnemer/opdrachtgever of derden gebouwde constructies, van door Afnemer/opdrachtgever of derden niet op de juiste wijze uitgevoerde bouw-, herstel-, reinigings- of andere werkzaamheden of van het gebruik door Afnemer/opdrachtgever of derden van voor zijn / hun doel ongeschikt(e) materia(a)l(en);

    d) gebreken van of aan het product het gevolg zijn van verwering of onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van het milieu en/of normale slijtage of onoordeelkundig c.q. abnormaal of onzorgvuldig gebruik, dan wel invloeden van buitenaf, die tijdens of na (op)levering zijn ontstaan;

    e) gebreken veroorzaakt zijn door zonweringen, glazenwasinstallaties, ladders en dergelijke;

    f) gebreken het gevolg zijn van (thermische) glasbreuk of de toepassing van (spiegel)draadglas;
    g) gebreken het gevolg zijn van warmtebelasting boven de 70ºC;

    h) gebreken het gevolg zijn van kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid;

    i) gebreken zijn veroorzaakt door afdichtingsprofielen (E.P.D.M.), behalve voor wat betreft de flexibiliteit;

    j) het beroep op de garantie wordt gedaan naar aanleiding van filiforme corrosie;

    k) het beroep op de garantie wordt gedaan naar aanleiding van kleurverschillen en/of glansverlies overeenkomstig hetgeen daaromtrent in voornoemde VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen, zoals deze gelden drie maanden voor het sluiten van de overeenkomst, is opgenomen;

    l) er geen of onvoldoende sprake is geweest van onderhoud of reiniging overeenkomstig hetgeen daaromtrent is opgenomen in meergenoemde VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen, zoals deze gelden drie maanden voor het sluiten van de overeenkomst;

    m) het beroep op de garantie kleine onvolkomenheden in de afwerking betreft, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;

    n) het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming;

    o) Afnemer/opdrachtgever niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze Voorwaarden of een overeenkomst waarop die voorwaarden van toepassing zijn, daaronder ook begrepen financiële verplichtingen;

    p) de desbetreffende gebreken zijn terug te voeren op zaken en/of materialen c.q. onderdelen en/of werkwijzen en/of constructies die afwijken van de voorschriften, eisen en adviezen genoemd in meergenoemde VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen, voor zover deze op uitdrukkelijke instructie van Afnemer/opdrachtgever zijn toegepast, dan wel deze gebreken worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van een door Afnemer/opdrachtgever voorgeschreven onderaannemer;

    q) de in of op het product aangebrachte (product)gegevens zijn verwijderd of onleesbaar zijn geworden;

    r) het desbetreffende gebrek bij de (op)levering geconstateerd had kunnen worden;

    s) het desbetreffende gebrek niet binnen acht dagen nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk door Afnemer/opdrachtgever is gemeld aan Detalis;

    t) gebreken te wijten zijn aan andere niet voor rekening en risico van Detalis komende omstandigheden.

        13.11 Detalis is met betrekking tot van derden betrokken materialen, apparatuur, installaties etc. niet gehouden tot een langere garantietermijn of tot een verdergaande aansprakelijkheid dan de
desbetreffende fabrikant of leverancier ter zake van deze producten bereid is jegens Detalis te aanvaarden, zulks onverminderd het overige in dit artikel bepaalde.


Artikel 14 Toerekenbare tekortkoming en ontbinding

        14.1 Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst met Detalis mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Detalis, onverminderd haar recht op schadevergoeding, gevolgschade daar uitdrukkelijk onder begrepen, gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

    • de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten en/of verplichtingen op te schorten, totdat voldoening aan zijn verplichtingen door Afnemer voldoende zeker is gesteld

en/of

    • de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij ontbinding door Detalis heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, in welke vorm dan ook.

        14.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer of beslaglegging op de activa van Afnemer, zullen al Detalis overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Detalis Afnemer binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de desbetreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Detalis zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

        14.3 Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 14.1 of 14.2, zijn alle vorderingen van Detalis op Afnemer onmiddellijk in hun geheel opeisbaar en is Detalis bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door Detalis gereserveerde, in bewerking genomen en/of gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van Afnemer op te (doen) slaan.

        14.4 Een ontbinding als hier bedoeld laat onverlet Detalis overige rechten als neergelegd in deze Voorwaarden.


Artikel 15. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

        15.1 Indien Detalis door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen, waaronder bijvoorbeeld die ter zake van garantieverplichtingen, jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
        15.2 Zodra de overmachtstoestand zes maanden duurt of het duidelijk is dat deze minimaal zes maanden gaat duren, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.

        15.3 In geval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding, ook niet als Detalis als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

        15.4 Onder overmacht worden verstaan alle van de wil van Detalis onafhankelijke onwerkbare omstandigheden waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Detalis kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren. Tot onwerkbare omstandigheden worden onder meer gerekend: stakingen en uitsluitingen, neerslag, wind en vorst of andere niet werkbare weersomstandigheden, stagnatie of andere problemen bij de productie of uitvoering van werkzaamheden door Detalis of diens toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport, maatregelen van enige overheidsinstantie en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning of certificaat, voor zover deze omstandigheden er de oorzaak van zijn dat het werk niet kan worden gerealiseerd c.q. uitgevoerd conform de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen of andere toepasselijke eisen.

        15.5 Detalis zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.


Artikel. 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring

        16.1 Detalis is aansprakelijk voor schade van Afnemer/Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Detalis toe te rekenen tekortkoming. Detalis is niet aansprakelijk voor enige gevolg- of indirecte schade, waaronder doch niet beperkt tot winstderving. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Detalis verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Detalis cumulatief beperkt tot de factuurwaarde van dat deel van de geleverde en betaalde producten en van de verrichte en betaalde werkzaamheden die de schade hebben veroorzaakt tot een maximum van € 25.000,--.

        16.2 Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Detalis is uitgesloten. Detalis aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor en Afnemer/opdrachtgever vrijwaart Detalis voor aanspraken van derden ter zake van:

    a. schade als gevolg van ondeugdelijkheid van door of namens Afnemer/opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen of onderdelen of een door Afnemer/opdrachtgever voorgeschreven constructie en/of niet van Detalis afkomstig ontwerp en/of tekening;
    b. schade als gevolg van stuifsneeuw, wind met een snelheid van meer dan 14 meter/seconde of sterke atmosferische veranderingen;

    c. indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede begrepen immateriële schade, bedrijfsschade zoals bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst of milieuschade;

    d. opzichtschade, waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;

    e. schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschap, materialen en/of andere zaken van Detalis, voor zover die schade niet gedekt is door een construction all risk (CAR)-verzekering, zoals in geval van renovatie of service-/onderhoudswerkzaamheden.

        16.3 Afnemer/opdrachtgever vrijwaart Detalis voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Afnemer/opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Detalis geleverde producten en/of materialen.

        16.4 Aansprakelijkheidsbeperkende of -uitsluitende voorwaarden die in verband met door haar toeleveranciers of onderaannemers aan haar geleverde goederen of diensten aan Detalis kunnen worden tegengeworpen, zullen door Detalis ook aan Afnemer/opdrachtgever en/of relaties van Afnemer/opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.

        16.5 De medewerkers van Detalis of door Detalis voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens Afnemer/opdrachtgever en/of relaties van Afnemer/opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de overeenkomst.

        16.6 Iedere vordering jegens Detalis in dit verband, behalve die vordering die door Detalis is erkend en een vordering zoals bedoeld in artikel 8 lid 5 van deze Voorwaarden, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij een dwingendrechtelijke wetsbepaling anders bepaalt.

        16.7 Partijen hebben zich adequaat verzekerd en zullen zich adequaat verzekerd houden voor de risico’s waarvoor partijen op grond van de overeenkomst aansprakelijk kunnen zijn. In geval van aanneming van werk is Afnemer/opdrachtgever verplicht een deugdelijke construction all risk (CAR)- verzekering af te sluiten, waaronder Detalis zonder enige uitsluiting of eigen risico van Detalis is meeverzekerd, tenzij Detalis als hoofdaannemer is aan te merken. Enige verplichting, ongeacht jegens wie, voortvloeiend uit de toepasselijkheid van een eigen risico op enige verzekering in dit verband, komt voor rekening en risico van Afnemer/opdrachtgever.


Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud
        17.1 De eigendom van door Detalis geleverde producten gaat niettegenstaande de feitelijke levering pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens de overeenkomst aan Detalis verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Tot het tijdstip van volledige betaling is Afnemer niet bevoegd de producten aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. Dit laatstbedoelde verbod beoogt nadrukkelijk goederenrechtelijke werking en maakt Afnemer beschikkingsonbevoegd terzake de verpanding danwel eigendomsoverdracht. Elke in strijd met deze bepaling verrichte (rechts)handeling is nietig.

        17.2 Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Detalis gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling de geleverde producten onverwijld terug te halen of te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van verbeurte van een boete ter grootte van 30% van de factuurbedragen inclusief BTW met betrekking tot de desbetreffende producten.

        17.3 Afnemer is verplicht de in dit artikel bedoelde producten voldoende afgescheiden te houden van andere producten alsook deze afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen het risico van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is Afnemer niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van enige verzekering als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of in eigendom over te dragen. Het verbod tot verpanding of eigendomsoverdracht als bedoeld in de tweede en derde volzin van lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde producten treden in de plaats van de betrokken producten. Afnemer is voorts verplicht de op de producten aangebrachte merken en/of tekens aangebracht te (doen) houden.

        17.4 Als Detalis geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de door haar geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Afnemer verplicht de in dit kader nieuw gevormde zaken aan Detalis te verpanden.

        17.5 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Detalis met betrekking tot de door haar aan Afnemer geleverde goederen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,-- of, als dat hoger is, van het oorspronkelijke factuurbedrag met betrekking tot de producten waarvan Detalis ter zake de eigendom verliest.


Artikel 18. Retentierecht

Detalis is bevoegd om de afgifte van alle zaken die zij van of namens Afnemer onder zich heeft op te schorten en om deze zaken onder zich te houden, totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen waarmee de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben om de opschorting en de weigering tot afgifte te rechtvaardigen, jegens Detalis heeft voldaan. Detalis is niet aansprakelijk voor schade aan de zaken die zij onder zich houdt, behoudens wanneer zij toerekenbaar tekortschiet in de zorg die in dit kader van haar mag worden verwacht.


Artikel 19. Intellectuele eigendom

        19.1 Detalis verleent Afnemer ten aanzien van de aan hem in het kader van de door Detalis met hem gesloten overeenkomst ter beschikking gestelde goederen en voor hem tot stand gebrachte werken, waaronder mede begrepen alle documenten, (technische) informatie, werkwijzen, procedés, tekeningen, schema's, modellen, berekeningen, ontwerpen en alle programmatuur in dat kader, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar niet- verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht. De intellectuele eigendomsrechten op voornoemde in het kader van de overeenkomst aan Afnemer ter beschikking gestelde goederen en voor hem of in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken en voorwerpen, komen toe aan en blijven berusten bij Detalis of de derde die Detalis gemachtigd heeft die goederen en tot stand gebrachte werken aan Afnemer ter beschikking te stellen.

        19.2 Detalis staat er voor in dat eventuele rechten van derden er niet aan in de weg staan dat Afnemer de goederen en tot stand gebrachte werken in kwestie kan gebruiken conform de bepalingen van zijn overeenkomst met Detalis. Tenzij anders is overeengekomen, is het Afnemer niet toegestaan om aan hem ter beschikking gestelde goederen en voor hem tot stand gebrachte werken als gespecificeerd in het eerste lid van dit artikel te wijzigen, te kopiëren of in enigerlei vorm aan derden ter beschikking te stellen of – voor zover dat mogelijk is – ter inzage te geven.

        19.3 Het gebruiksrecht in dit kader geldt voor onbepaalde tijd, maar kan door Detalis zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien Afnemer enige verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden of enige overeenkomst met Detalis niet nakomt of in dat verband anderszins onrechtmatig handelt.

        19.4 Bij overtreding van het in de tweede volzin van lid 2 bepaalde, is Afnemer aan Detalis een zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare en niet voor matiging en/of verrekening vatbare boete verschuldigd van € 100.000,-- per overtreding. Deze boete kan naast volledige schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd en laat de overige aan Detalis toekomende rechten in dit kader onverlet.

        19.5 Afnemer moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door Detalis gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Afnemer aan Detalis een zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare en niet voor matiging en/of verrekening vatbare boete verschuldigd van € 1.000,-- per dag (een deel daarvan tot een gehele dag te rekenen) dat de overtreding een feit is c.q. (voort)duurt. Deze boete kan naast volledige schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd en laat de overige aan Detalis toekomende rechten in dit kader onverlet.

        19.6 Afnemer vrijwaart Detalis voor aanspraken van derden tot schadevergoeding gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten van die derden door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel veroorzaakt door de toepassing van de werkwijze die
aan Detalis door of vanwege Afnemer ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.


Artikel 20. Vertrouwelijkheid

        20.1 Afnemer garandeert dat hij tegenover derden geheimhouding zal betrachten met betrekking tot alle door Detalis als vertrouwelijk gekwalificeerde gegevens, werkwijzen en overige aangelegenheden en die gegevens, werkwijzen en overige aangelegenheden waarvan de vertrouwelijkheid niet expliciet is aangegeven, maar waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze als vertrouwelijk hebben te gelden en waarvan zijn personeel of door hem ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of de uitvoering van enige overeenkomst met Detalis kennis nemen.

        20.2 Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde, is Afnemer aan Detalis een zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare en niet voor matiging en/of verrekening vatbare boete verschuldigd van € 100.000,-- per overtreding. Deze boete kan naast volledige schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd en laat de overige aan Detalis toekomende rechten in dit kader onverlet.

        20.3 Afnemer is in ieder geval gehouden geheimhouding als bedoeld in lid 1 te betrachten met betrekking tot de in lid 1 van artikel 19 van deze Voorwaarden bedoelde goederen en werken.


Artikel 21. Risicoaansprakelijkheid Afnemer

        21.1 Indien Detalis constateert dat door haar aan Afnemer ter beschikking gestelde informatie en goederen en/of voor hem tot stand gebrachte werken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Detalis door aan een derde ter beschikking worden gesteld of door een derde worden gebruikt, ongeacht de wijze waarop dit gebruik plaats vindt, dan wordt Afnemer geacht het bepaalde in artikel 19 en/of artikel 20 van deze Voorwaarden te hebben overtreden, tenzij Afnemer naar het oordeel van Detalis deugdelijk het tegendeel aantoont.

        21.2 Afnemer is gehouden de voor hem uit de artikelen 19 en 20 van deze Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen op gelijke wijze als Detalis die aan hem oplegt, op te leggen aan zijn opdrachtgever of aan de door zijn opdrachtgever ingeschakelde derden, bij gebreke waarvan Afnemer ten behoeve van Detalis een terstond opeisbare en niet voor matiging of verrekening vatbare boete verbeurt van € 100.000,-- per overtreding en onverminderd het recht van Detalis om volledige schadevergoeding te vorderen en de overige aan Detalis toekomende rechten in dit kader.


Artikel 22. Overdracht van rechten en verplichtingen

Het is Detalis toegestaan om in enige overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit enige overeenkomst met Detalis aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Detalis.


Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen

        23.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en mededelingen en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Detalis is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (TRB. 1981, 184) alsmede enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.

        23.2 Tussen Detalis en Afnemer is een geschil aanwezig indien één van beide partijen zulks schriftelijk te kennen geeft onder summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is. Partijen hebben de verplichting om gedurende een maand nadat een geschil als zodanig wordt kenbaar gemaakt optimale inspanningen te leveren om door onderhandelingen dit te beslechten. Ieder na die periode resterend geschil tussen partijen ter zake van enige aanbieding of overeenkomst en alle daarmee samenhangende handelingen en/of daaruit voortvloeiende afspraken zal bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Detalis de voorkeur heeft om het geschil door arbitrage te beslechten. Detalis zal in het laatstbedoelde geval omgaand kenbaar maken aan welk arbitragecollege de zaak wordt voorgelegd en volgens welk reglement c.q. welke procesorde die arbitrage wordt volvoerd.


Artikel 24. Overige voorwaarden

        24.1 Nietigheid van enige bepaling in deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Nietige bepalingen worden vervangen door nieuwe bepalingen die qua inhoud, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de nietige bepalingen overeenkomen.

        24.2 Indien Detalis met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen gezamenlijk een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor partijen uit die overeenkomst voortvloeien.

        24.3 Het nalaten door Detalis om binnen een in enige overeenkomst waarbij zij partij is genoemde termijn nakoming van enige bepaling van die overeenkomst te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan, tenzij Detalis uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.

© 2023 Detalis | Oog voor detail
Algemene voorwaarden | Privacy policy | Disclaimer